Chính sách bảo hành

-             Bảo hành đổi, sửa chữa miễn phí cho thiết bị thang máy cho tất cả các lỗi thuộc nhà sản xuất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kiểm định hoặc 18 tháng kể từ ngày thiết bị về chân công trình tùy theo điều kiện nào đến trước. Dịch vụ bảo hành sẽ được chấm dứt ngay lập tức khi thiết bị được bảo trì bởi bên thứ ba hoặc có sự can thiệp của bên thứ ba và các lỗi khác do người sử dụng gây lên hoặc do các trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, thiên tai, bão, sét đánh ….

-             Cung cấp dịch vụ Bảo trì miễn phí cho sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản kiểm định do cơ quan kiểm định cấp. Cung cấp dịch vụ Bảo trì tính phí cho sản phẩm trong suốt thời gian còn lại của bảo hành miễn phí.

-             Bên B có trách nhiệm lập quy trình bảo trì cho công trình khi hết thời hạn bảo hành và hai bên sẽ thương thảo, ký kết hợp đồng bảo trì cho công trình.

Chia sẻ
Các dịch vụ khác