Dự án chung cư căn hộ Tô Ký Tower [Update 24/7]

  • Address: Toky Tower, Dist. 12, HCM city
  • Manufacturer/Model/Quantity: 08 Shanghai Mitsubishi LEHY-III & LEHY-MRL (21 stops, 850kg & 1050kg, 2.5m/s)