thang-nang-thuc-an

  • Địa chỉ: Hạ Long
  • Model/Số lượng/Thông số: FUJIV, 01, 350kg, 3 điểm dừng